मीठे रस से भरयोड़ी राधा रानी

मीठे रस से भरयोड़ी राधा रानी लागे ओ महारानी लागे, मन्ने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे, ना भावे मने माखन मिश्री अब न कोई मिठाई,माहरे जी बलिया ने भावे अब तो राधा नाम मिलाई,